POCU-LRMin

Kompetenciák és hatékonyság a romániai nemzeti kisebbségekhez tartozó gyerekek és tanulók román nyelvi oktatásában – cod SMIS 152864 – https://lrmin.ro/

FIGYELEM! Az utolsó, a Tanügyminisztérium által támogatott csoportok szeptemberben indulnak!

A projektben megvalósuló képzések célcsoportja: óvodapedagógusok, tanítók, az általános iskola felső tagozatán valamint a középiskola alsó tagozatán (5-10.) tanító romántanárok

Az előzetes feliratkozáshoz kérjük, töltse ki a következő űrlapot (csak akkor töltse ki, ha eddig még nem tette meg). Előzetes feliratkozás: https://forms.gle/4hgEc6NNLd6Bh6BE9
Az űrlapon megadott e-mail címre fogunk majd további információkat küldeni a projektről, a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokról és az induló csoportokról az előzetes feliratkozás sorrendjében.
Az Országos Magyar Továbbképző Központ kizárólag a következő megyék pedagógusainak fog képzéseket szervezni: Arad, Beszterce-Naszód, Bihar, Brassó, Fehér, Hunyad, Kolozs, Krassó-Szörény, Máramaros, Szilágy, Szatmár és Temes.
A Hargita, Kovászna, Maros, Szeben és Bákó megyei pedagógusok a Hargita megyei „Apáczai Csere János” Pedagógusok Háza által szervezett továbbképzésre iratkozhatnak fel, a tennivalókról ezen a honlapon tájékozódhatnak: ccd.eduhr.ro

Információk a beiratkozási dokumentumokkal kapcsolatban.

Az Oktatásügyi Minisztérium (OM), mint kedvezményezett, együttműködésben a Kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetemmel, a nagyváradi székhelyű Országos Magyar Továbbképző Központtal (OMTK), valamint a Hargita megyei „Apáczai Csere János” Pedagógusok Házával, 2021. december 1. és 2023. november 30. közötti időszakban „Kompetenciák és hatékonyság a romániai nemzeti kisebbségekhez tartozó gyerekek és tanulók román nyelvi oktatásában” címmel közös POCU projektet valósít meg (Competență și eficiență în predarea limbii române copiilor și elevilor aparținând minorităților naționale din România, Cod SMIS 152864). A projekt fő célja a korai iskolaelhagyás csökkentése és megelőzése, olyan, a romániai nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok esetében, akik a kötelező jellegű, egyetemi oktatást megelőző oktatási szinteken tanulnak.

Ennek eléréséhez továbbképzéseket szervezünk a román nyelvet oktató pedagógusoknak, akik az iskola előtti, alapfokú és alsó közép-/középiskolai szinten tanítanak. A képzések kizárólag online formában valósulnak meg. A képzésben részt vevő pedagógusok akár 600 lej támogatásban is részesülhetnek.

Csak olyan pedagógus jelentkezését tudjuk elfogadni a támogatott képzésekre, akik az adott szinten tanítanak a 2023-2024-es tanévben, már rendelkeznek véglegesítő vizsgával (szükséges az intézményi igazolás) és képzőként vagy szakértőként nem vesznek részt ebben a projektben.

A projektben 3 akkreditált képzési program valósul meg (OME 4368/03.08.2022 és Anexa la OME 4368/03.08.2022):

  1. Óvodai: 20 kreditpont, 80 óra (40 óra szinkron és 40 óra aszinkron) (9. pozíció)
  2. Elemi: 30 kreditpont, 120 óra (60 óra szinkron és 60 óra aszinkron) (10. pozíció)
  3. Általános iskola felső tagozata / középiskola alsó tagozata: 30 kreditpont, 120 óra (60 óra szinkron és 60 óra aszinkron) (11. pozíció)

A kötelező portfólió leírása (Anexa 2):

Versenyvizsgák

További részletek a projektről román nyelven

PROJEKTLEÍRÁS

Az Oktatásügyi Minisztérium (OM), mint kedvezményezett, együttműködésben a Kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetemmel, a nagyváradi székhelyű Országos Magyar Továbbképző Központtal (OMTK), valamint a Hargita megyei „Apáczai Csere János” Pedagógusok Házával, 2021. december 1. és 2023. november 30. közötti időszakban „Kompetenciák és hatékonyság a romániai nemzeti kisebbségekhez tartozó gyerekek és tanulók román nyelvi oktatásában” címmel közös POCU projektet valósít meg (Competență și eficiență în predarea limbii române copiilor și elevilor aparținând minorităților naționale din România, Cod SMIS 152864). A tevékenység megvalósítására az Európai Szociális Alap társfinanszírozásában kerül sor, Az emberi tőke növelése 2014-2020 kiemelten támogatott területéhez csatlakozva, annak 6. pontban meghatározott (Oktatás és kompetenciák) fő célkitűzését, valamint a 10. i. alpontban rögzített (A korai iskolaelhagyás csökkentése és megelőzése, a minőségi elemi, általános és középfokú oktatáshoz való egyenlő hozzáférés, beleértve a neveléshez és a képzéshez való visszatérést elősegítő formális, non formális és informális oktatást) beruházási fő célját követve.

A tevékenység általános célkitűzése a korai iskolaelhagyás csökkentése és megelőzése, olyan, a romániai nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok esetében, akik a kötelező jellegű, egyetemi oktatást megelőző oktatási szinteken tanulnak. Ennek érdekében alapvető célkitűzésként jelenik meg a minőségi oktatáshoz való hozzáférés biztosítása, a román nyelven való kommunikáció kompetenciáinak, készségeinek kialakítása/fejlesztése, amelynek alapját korszerű, a diákok számára vonzó oktatási segédanyagok, illetve élmények jelentik, valamint a pedagógusok szakmai továbbképzésének folyamatos biztosítása teszi lehetővé.

A tevékenység egyedi célkitűzései a következők:

1. Egyedi célkitűzés (a POCU OS. 6.5 alpontja): Olyan oktató-nevelői tevékenység elősegítése, mely kifejezetten a készségfejlesztésre helyezi a hangsúlyt. Ennek érdekében a cél olyan oktatási eszközöknek, segédanyagoknak a szerkesztése, közreadása, melyek alapvetően szükségesek azon pedagógusok számára, akik az óvodai, elemi, általános és középfokú oktatás szintjén, közvetve vagy közvetlenül részt vesznek a romániai nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok román nyelvi készségeinek, valamint nyelvismeretének és nyelvhasználatának fejlesztésében.

Itt az OMTK a következő oktatási anyagokat kívánja megvalósítani:

  • 1 módszertani útmutató, amely azon pedagógusok munkájához kíván hozzájárulni, akik a nemzeti kisebbségek nyelvén tanuló iskolai csoportokat oktatnak. Célja a román nyelven, mint anyanyelven való kommunikáció készségeinek, kompetenciáinak a fejlesztése.
  • 5 a román nyelv, mint NEM anyanyelv oktatását elősegítő módszertani útmutató azon pedagógusok számára, akik az előkészítő osztályoktól a IV. osztályig terjedően, a romániai nemzeti kisebbségek nyelvén tanuló iskolai csoportokban oktatnak.
  • 7 kétnyelvű, különböző kerettantervi területeket érintő módszertani útmutató: matematika, természettudományok, társadalomtudományok, technológia (5-8 osztályos évfolyamok)
  • 4 segédanyag a római-katolikus hittan magyar tannyelvű oktatása érdekében, melynek tartalmi része román nyelven is bemutatásra kerül.

2. Egyedi célkitűzés (a POCU OS. 6.6 alpontja): A román nyelvi oktatás készségeinek, kompetenciáinak kialakítása/fejlesztése 6150 olyan pedagógus számára, akik a romániai nemzeti kisebbségek nyelvén oktató iskolákban folytatják oktatói, nevelői munkájukat. A román nyelvi oktatás készségeinek, kompetenciáinak kialakítása/fejlesztése 40 olyan pedagógus számára, akik román nyelven oktató iskolákban folytatják oktatói, nevelői munkájukat, és akiknek osztályában a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok is találhatóak.
Itt az OMTK 75 szakosított képzőjének közreműködésével mintegy 3000 pedagógus képzését biztosítja, melyből 1150 óvodai, 1500 elemi iskolai és 350 gimnáziumi és líceumi szinten oktató pedagógus, és akik valamennyien a nemzeti kisebbségek nyelvén tanuló osztályokban fejtik ki tevékenységüket.

3. Egyedi célkitűzés (a POCU OS. 6.3 alpontja): 27 osztály, 370 tanuló bevonásával tesztcsoportok kialakítása, melyek célja 3 CDȘ (Curriculum la Decizia Școlii – iskola döntésére bízott tanterv) anyag hatékonyságának felmérésére. Mindezek az iskolaelhagyás veszélyének kitett gyerekek esetében hozzájárulhatnak esélyegyenlősségük biztosításához, az igazolatlan távolmaradás és iskolaelhagyás elleni küzdelemben a pedagógusok számára új módszerek elsajátításához, az iskolaelhagyásnak fokozottan kitett gyerekek esetében a megelőzés eszközeinek és oktatásuk tananyagainak fejlesztéséhez.
Ezen a területen az OMTK két CDȘ anyag tesztcsoportokon keresztül való feldolgozását vállalta fel: az egyik CDȘ egy társult oktatási anyag (lényegében egy szoftver), mely mint munkaeszköz jelenik meg. Az anyag A körülöttem lévő világ címmel készül majd el, és az 1-4. osztályokat érinti. A CDȘ anyagot az OMTK oktatási anyagok összeállítására szakosodott szakértői készítik el. A másik CDȘ anyag címe A tatár nyelv és kultúra Romániában.

Maszol.ro:  Külön program indul a kisebbségi gyermekek románnyelv-tanulására


Fondul Social European
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 6 Educație și competențe
Prioritatea de investiții: 10.i
Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare
Beneficiar: Ministerul Educației (ME)
Titlul proiectului: „Competență și eficiență în predarea limbii române copiilor și elevilor aparținând minorităților naționale din România”
Contract de finanțare nr. POCU/982/6/20/152864
Cod SMIS: 152864

Megszakítás